Elevhälsan

Elevhälsoteamet består av rektor Malin Bergalw, skolsköterska Lena Mårsén, specialpedagog Lotta Nilsson, speciallärare Tonie Johansson och skolkurator Stina Karlsson.

Rektor Malin Bergalw ansvarar för att elevhälsoteamets arbete utvecklas och används för att på bästa sätt stötta och utveckla på organisation-, grupp- och individnivå.
 

Prioriterade områden under året 2017/2018

  • Att tillsammans med Trygghetsgruppen utveckla arbetet med månadstermometern och uppföljningen av denna tillsammans med eleverna, så att de får snabb uppföljning och möjlighet att påverka situationen. Hitta sätt att följa upp statistik från månadsbarometern över tid, t ex halvår och helår.
  • Önskad effekt: Eleverna känner sig delaktiga i likabehandlingsarbetet och trygghet och studiero ökar. Att vi får väl underbyggd statistik som underlag för likabehandlingsplanen.
     
  • Fortsätta arbeta aktivt kring vår HBTQ-certifiering och dess frågor.
  • Önskad effekt: Att Tullgårdsskolan även ur ett HBTQ-perspektiv är en skola som erbjuder en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av elever och vårdnadshavare.

Elevhälsoteamets mål är

Att ständigt arbeta med förebyggande verksamhet.

Att arbeta för inkluderande av alla elever.

Att ständigt arbeta för att anpassa verksamheten så att alla elever får möjlighet att känna gemenskap och delaktighet i skolan

Att bidra till att skapa lärmiljöer som främjar elevens lärande, utveckling och hälsa.

 

Elevhälsoteamets uppdrag är

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsoarbetet i skolan ska skapa en miljö som främjar lärande utifrån enskilda behov. Elevhälsans personal ska samverka med övrig skolpersonal kring miljön och andra frågor som skolan har att hantera. Samverkan ska, vid behov även ske med hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Att initiera utredning av elevens förmågor.

Att handleda skolans pedagogiska personal

Att ge stöd vid pedagogisk kartläggning/utredning och utvärdering av åtgärdsprogram

Att ha samtal med personal, elev och föräldrar

Att samarbeta med myndigheter utanför skolan, ex BUP, basteam, HAB och socialtjänst.

Att med kontinuitet och vid behov följa upp handlingsplaner och åtgärdsprogram.

 

Arbetslagets uppdrag är att

Att bidra till en god lärmiljö.

Planera bra verksamhet för samtliga elever.

På rektors uppdrag göra en pedagogisk utredning av elever i behov av särskilt stöd och upprättande av åtgärdsprogram.

 

Handledning

Samtliga arbetslag har handledning med skolans specialpedagog.

Samtliga arbetslag har handledning med skolans läs- och språkutvecklare.

Stöd ges även vid pedagogisk utredning och upprättande/utvärdering av åtgärdsprogram.

Samtliga arbetslag kan få handledning av skolkurator i psykosociala frågor rörande enskilda eller grupper av elever.

 

Resultatdialog

Att varje termin ha en uppföljning av måluppfyllelse.

Arbetslag, rektor och specialpedagog deltar. Rektor kallar.

 

Arbetsmöte/Nätverksmöte

Ansvarig lärare/pedagog bjuder in elev och föräldrar

Vid möten där SOC, BUP eller liknande ska bjudas in. Rektor eller specialpedagog kallar och leder dessa möten.

 

Pedagogisk utredning

En pedagogisk utredning görs av läraren

Vid social problematik kan även förskolläraren/fritidspedagogen göra utredningen.

Rektor beslutar om ett åtgärdsprogram skall upprättas eller inte.

 

Åtgärdsprogram.

Läraren utarbetar ett åtgärdsprogram.

Vid social problematik kan även förskolläraren/fritidspedagogen utarbeta ett åtgärdsprogram

 

Följa upp och utvärdera ett åtgärdsprogram.

Ett datum för uppföljning skall vara inbokat i åtgärdsprogrammet.

Åtgärdsprogrammet skall utvärderas av ansvarig lärare/mentor. Avstämning med specialpedagogen.

Rektor/specialpedagog beslutar:

  • Om ärendet skall avslutas.
  • Om ett nytt åtgärdsprogram ska utarbetas.
  • Om ytterligare utredningar skall göras.
Dela:
Kategorier: