Elevråd

En gång i månaden har vi Elevråd i konferensrummet. Elevrådet består av representanter från alla klasser och är uppdelat på två möten, ett för åk 1-3 och ett för åk 4-6. Grupperna fattar tillsammans med rektor beslut i elevnära frågor som varje årskurs har diskuterat i respektive klassråd.

Syfte
Vi arbetar för att eleverna ska påverka och ta ansvar för sin fysiska och psykiska arbetsmiljö. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta under demokratiska former. Eleverna får via elevrådet möjlighet att påverka och få inflytande över sin skolgång.  

Så här ska vi arbeta under läsåret 2016/2017
Alla årskurser utser två representanter som representerar klassen på elevråden som hålls för åk f-3 respektive 4-6. Dagordningen behandlar de frågor som månadsbarometern tar upp. Elevrådsrepresentanterna återkopplar till sina årskurser på nästkommande klassråd.

Medlemmar
Rektor                                        
Mikael Groth
Agneta Nikell
Katarina Winberg Isaksson

Kontakt
mikael.groth@stockholm.se

Dela: