Till innehåll på sidan

Förskoleklass

Beskrivning av förskoleklassverksamheten på Tullgårdsskolan

Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
(Lgr 11, Skollagen 9:e kap. 2 §)

Förskoleklassen är från och med höstterminen 2018 en obligatorisk skolform, och skall fungera som en övergång mellan förskola och skola. Arbetslaget, som består av lärare, förskollärare och fritidspedagoger, samverkar kring förskoleklassen under hela dagen.

Innehåll

Under den skolförberedande verksamheten, som pågår ungefär tre timmar per dag, har vi olika arbetspass. Vi arbetar utifrån läroplanens mål med bland annat matematik, språklekar, idrott och musik. Skapande och utforskande är viktiga delar, där elevernas lust och nyfikenhet tas tillvara.

Tullgårdsskolans förskoleklassverksamhet genomsyras av lek, skapande och vi utgår från elevens behov. Vi lägger stor vikt vid socialt samspel, då vår verksamhet präglas av trygghet och gemenskap. Tullgårdsskolans mål är att alltid vara en skola där eleverna känner sig trygga och välkomna. De får möjlighet att leka och lära, utveckla ett rikt språk, känna delaktighet och inhämta goda kunskaper. Varje elev ska känna sig sedd och se sig som en tillgång i gruppen.

 

Arbetssätt

Vi strävar efter att stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning, samt främja deras sociala utveckling. Förskoleklassen kombinerar förskolans och skolans arbetssätt och metodik, och därav är leken ett stort inslag i verksamheten. I leken utbyter vi erfarenheter, inhämtar kunskaper och utvecklar vår kreativitet. Vi tränar även fantasi, social kompetens, motorik och språket.

Dela:
Kategorier: