Till innehåll på sidan

Ledighetspolicy

Tullgårdsskolans ledighetspolicy

På Tullgårdsskolan tycker vi att skolan är viktig!
Det är anledningen till att vi inte vill att eleverna är lediga under terminstid.

Våra elevers föräldrar ber ibland om ledigt för sina barn under skoltid. Eleverna har många veckors lov från skolan och när det är termin tycker vi att det är viktigt att de deltar i all skolundervisning. Lärare har befogenhet att bevilja två dagar ledigt per läsår vid enskilda angelägenheter. Det kan dock finnas extra tungt vägande skäl för att ändå få ledigt. Finns sådana skäl, beskriv dem utförligt på ledighetsansökan så att rektor kan göra en bedömning från fall till fall. Under veckor med nationella prov i åk3 och åk6 beviljar vi inte ledighet och inte heller vid hög frånvaro. All ledighet ansöks digitalt och måste signeras av alla vårdnadshavare.

Detta styr vår bedömning av ledighet: Ett beslut om ledighet ska prövas i varje enskilt fall och grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som det normalt bör tas hänsyn till är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att ta igen förlorad undervisning samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Skolan måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall.

Med vänlig hälsning
Malin Bergalw, rektor Tullgårdsskolan

Dela:
Kategorier: