Till innehåll på sidan

Skolfakta

Antal: 72

 • Söka skola 2020

  Dags att söka skola för de som börjar i förskoleklass 2020.

  Info om hur du söker skola.

 • IT

  Om IT på Tullgårdsskolan

  Alla elever har en egen lärplatta från årskurs 1 på skolan. Lärplattorna används dagligen som ett lärverktyg. Lärare följer den plan som skolan har för IT i undervisningen som grundar sig på den Nationella IT-strategin.

 • Matsedel

  Skolplattformen eller appen är det som gäller!

 • Söka skola

  Information om hur man söker skola (gäller blivande förskoleklass), ska göras senast 15 feb.

 • Hitta till Skolplattformen

  Information om hur du loggar in på Skolplattformen och registrerar dina uppgifter.

  Viktigt att du registrerar dina uppgifter!

 • Tack för dina synpunkter

  Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

  Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

  Vänligen, rektor

 • Anmäl frånvaro

  Så här anmäler du frånvaro.

  All frånvaro skall anmälas före kl 07:30 varje dag du är frånvarande.

  Kategorier:
 • Skolstart 2017

  Vi har upprop på skolgården onsdag 16 augusti klockan 9:00, välkomna!

 • Slöjdens hemsida

  Slöjdens informativa och inspirerande hemsida. Berättar och visar på ett fantastiskt sätt hur ämnet slöjd undervisas på Tullgårdsskolan. Tryck på länken för att komma vidare.

  Kategorier:
 • Skolutvecklingsgruppen

  Syfte
  Vi arbetar med att skapa förutsättningar för att skolan utvecklas i den riktning vi gemensamt bestämt. Skolutvecklingsgruppen har ett övergripande pedagogiskt ansvar för hur skolan arbetar.  

 • IT-gruppen

  Syfte
  Vår uppgift är att utveckla IKT-användningen (informations och kommunikationsteknik) för både elever och personal på skolan.

 • Elevhälsoteam, EHT

  Syfte
  Elevhälsoteamet ser till alla elevers fysiska och psykiska välmående så att de kan få åstörsta möjliga stöd att klara av sin skolgång.

 • Friluft- och traditionsgruppen

  Syfte
  Vi arbetar för att förvalta, utveckla och stärka vi-känslan på skolan genom gemensamma aktiviteter som rör kultur, tradition och hälsa.

 • Arbetsgrupper

  Ett antal arbetsgrupper ansvarar för att inom olika arbetsområden ha en plan för kvalitet och utveckling. Alla arbetsgrupper består av personal från olika yrkeskategorier och hemvist, och i några av grupperna ingår även elever. 

 • hbtq

  Tullgårdsskolan är sedan 2016 HBTQ-certifierad.

  Som första kommunala skola i Stockholm blev Tullgårdsskolan hbtq-certifierad 2016. 2019 omcertifierades vi efter att RFSL granskat och godkänt skolans handlingsplan.

 • Specialpedagog

  Specialpedagoger på Tullgårdsskolan

  Tullgårdsskolan har två specialpedagoger, Lotta Nilsson och Annika Hysing. De ansvarar för att handleda arbetsgrupper, tillsammans med personal stötta i skrivandet av kartläggningar och eventuella åtgärdsprogram.

 • Skolläkare

  Skolläkare på Tullgårdsskolan

  Från och med 20 augusti 2019 får Tullgårdsskolan en ny skolläkare som heter Katarina Jenner. Vi har också tillgång till skolpsykiatriker via remiss från skolhälsovården.

 • Skolpsykolog

  Skolpsykolog på Tullgårdsskolan

  Tullgårdsskolan har för närvarande ingen anställd skolpsykolog, utan tjänsten köps in externt vid behov.

  Kategorier:
 • Skolkurator

  Skolkurator på Tullgårdsskolan

  Tullgårdsskolans skolkurator heter Jessica Wollroth, och hon jobbar med elevernas psykosociala hälsa och miljö.

  Kategorier:
 • Skolsköterska

  Skolsköterska på Tullgårdsskolan

  Tullgårdsskolans skolsköterska heter Kerstin Kristiansen och arbetar med hälsoarbetet på skolan. Hon har även uppdrag att arbeta förebyggande och tillsammans med personal ta fram planer för detta arbete.

  Kategorier:
 • Simskola

  Info om simskola

  Tullgårdsskolan anser att det är viktigt med vattensäkerhet och barns simkunnighet och har därför valt att satsa på simskola för att våra elever ska bli bra på detta.

  Kategorier:
 • Ledighetspolicy

  Tullgårdsskolans ledighetspolicy

  På Tullgårdsskolan tycker vi att skolan är viktig!
  Det är anledningen till att vi inte vill att eleverna är lediga under terminstid.

 • Föräldraråd

  Föräldraråd på Tullgårdsskolan

  Föräldrarna är organiserade i föräldraråd, där varje årskurs representeras av ett antal föräldrar som väljs av föräldrarna själva.

  Kategorier:
 • Matråd

  En representant från varje årskurs träffar husmor, skolsköterska samt en lärare och en fritidspedagog en gång/månad i ett matråd. Syftet med dessa möten är att få en dialog mellan barnen och köket/personalen.

  Kategorier:
 • Musikverksamheten

  Verksamhetsidé
  Förutom musiklektionerna kan man även delta i skolans traditioner/produktioner såsom: advent, Lucia, vårinsjungning och skolavslutning, musikaler, kabaréer, Tullipop, kör- och rockgruppsverksamhet.

 • Idrott och hälsa

  Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser utformade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor.

 • Elevens val

  Är en fördjupning i olika ämnen och kurserna kan se olika ut beroende på vilka som har den tiden i sin tjänst.

 • Samhällsorienterande ämnen (SO) i årskurs 1-3

  Ett axplock av de frågor som dyker upp under våra spännande samtal under en so-lektion:
  • Fanns det tandborstar på stenåldern?
  • Vad händer när man dör?
  • Kan det komma en tsunami i Sverige?

 • Naturorienterande ämnen (NO) i årskurs 1-3

  Ur vårt stora NO-förråd hämtar vi material till många spännande undersökningar och experiment. Vi lägger redan från början in det naturvetenskapliga arbetssättet och har fokus på att väcka barnens nyfikenhet och upptäckarglädje.

 • Matematik i årskurs 1-3

  Matematik är ämne som barnen tycker om eftersom det innehåller många olika delar och vi praktiserar olika arbetssätt.

 • Engelska

  Att kunna använda det engelska språket anser vi på Tullgårdsskolan är mycket viktigt. Att våga samtala och använda sitt andra språk är inte alltid så lätt så vi anser att en tidig start främjar lärandet av ett andraspråk. Vi startar vi under åk.

 • Svenska

  Verksamhetsidé och innehåll

  I ämnet svenska undervisar endast behöriga lärare i ämnet, där tätt samarbete ger ökad kunskap.

 • Traditioner

  Traditioner på Tullgård

  Till att börja med: Tullgårdsskolan har en lång och härlig tradition av att vara en musikfrämjande skola.

 • Skolans regler

  Här finner du en sammanfattning av skolans regler.

  Skolans regler: 

  • Jag uppträder schysst och använder ett vårdat språk mot alla barn och vuxna i skolan och på sociala medier.  

  • Jag följer skolans värdegrund.  

  Kategorier:
 • Ansökan om plats

  Här är platsen för dig som vill söka till Tullgårdsskolan.

  För att söka plats på Tullgårdsskolan behöver du fylla i en ansökningsblankett, du hittar en länk till denna här nedan.

  Kategorier:
 • Arbetssätt skolämnen

  I Tullgårdsskolan finns förskoleklass, grundskola för elever från årskurs 1 till och med årskurs 6, fritids- och mellanstadieverksamhet som är integrerade i skolan. Personalen är organiserad i olika arbetslag som har till uppgift att verka för att

 • Elevråd

  Elevråd på Tullgårdsskolan

  En gång i månaden har vi Elevråd i konferensrummet. Elevrådet består av representanter från alla klasser. Gruppen fattar tillsammans med rektor beslut i elevnära frågor som varje årskurs har diskuterat.

  Kategorier:
 • Kontakta oss

  I kolumnen till höger finns kontaktuppgifter för skolans personal, mejladresser och telefonnummer. Du kan antingen söka i listan med all personal A-Ö eller via någon av undergrupperna.

  Snabbguiden för årskurser kommer här:

 • Om skolan

  Vision

  Tillsammans, med kunskap och trygghet, främjar vi goda demokratiska medborgare för en hållbar framtid. 

   

  Det innebär att vi arbetar enligt följande: 

  Kategorier:
 • Start

  VÄLKOMMEN TILL TULLGÅRDSSKOLAN